Spreektijd Alzheimer Nederland
Op maandag 31 oktober vindt in de Tweede Kamer een  rondetafelgesprek plaats over het nieuwe wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Tweede Kamerleden kunnen tijdens deze bijeenkomst vragen stellen aan verschillen partijen uit het zorgveld. Ook Stichting Alzheimer Nederland neemt deel aan dit gesprek. De Stichting zal aandacht vragen voor de gevolgen van dit nieuwe wetsvoorstel voor dementiepatiënten en hun omgeving. Want ook zij krijgen straks soms ongevraagd met deze wet te maken.

De zorgvraag moet centraal staan

In het nieuwe wetsvoorstel Wvggz is een observatiemaatregel opgenomen die Alzheimer Nederland anders wil hebben. In de observatiemaatregel staat dat mensen die verward gedrag vertonen dus eventueel ook mensen met dementie drie dagen mogen worden meegenomen “ter observatie”. Dit betekent concreet dat een persoon met dementie terecht kan komen in een politiecel. Alzheimer Nederland zal tijdens het rondetafelgesprek pleiten voor beleid dat vanuit de zorgvraag van mensen wordt  ontwikkeld en niet vanuit simpele oplossingen. Dementiezorg vraagt daarom om een persoonlijke aanpak, waarbij de specifieke behoefte van de cliënt en zijn of haar mantelzorger centraal staat. De  nu voorgestelde observatiemaatregel voorziet hier verre van en stelt mensen met dementie juist bloot aan een traumatische ervaring.

Een oplossing

Alzheimer Nederland stelt de drie concrete maatregelen voor om deze wet wél zo goed mogelijk op de praktijk van mensen met dementie te laten aansluiten:

  • 24/7-crisiszorg;
  • investeer in passende en deskundige zorg
  • zet in op de dementievriendelijke samenleving.

Alzheimer Nederland sluit daarmee aan bij de aanbevelingen van het Aanjaagteam verwarde personen. Het streven is een dementievriendelijke samenleving waarin alle mensen met dementie kunnen rekenen op vroegtijdige signalering en de juiste persoonlijke zorg. Het benodigde begrip van hun omgeving is volgens Alzheimer Nederland een randvoorwaarde om snel, effectief en vooral goed op verward gedrag van mensen met dementie te kunnen anticiperen.

Bron: Stichting Alzheimer Nederland

Geef een antwoord