Over Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Onze organisatie

Het centrum voor ouderenzorg stichting de Zevenster en woonzorgcentra WelThuis, onderdeel van Fundis, zijn met ingang van 14 april 2021 bestuurlijk gefuseerd. Beide organisaties bieden verpleeghuiszorg. Door bundeling van de kennis en ervaring in de intramurale zorg ontstaat een volledige zorgverlening van thuiszorg tot en met palliatieve zorg in de regio Zevenhuizen. Stichting de Zevenster draagt het management over aan WelThuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben de fusie goedgekeurd. Ook de ondernemingsraden en cliëntenraden van beide organisaties staan achter de eenwording. De juridische fusie zal medio 2023 plaatsvinden.

Modern en persoonlijk

Samen bieden Stichting de Zevenster en WelThuis een nog breder palet van zorg- en dienstverlening aan in de regio Zevenhuizen. Dit versterkt ook de samenwerking met andere instellingen, waarmee activiteiten rond de cliënten worden afgestemd. De fusie van de Zevenster met WelThuis maakt het mogelijk om een nieuw integraal woon/zorgconcept te realiseren en verder vorm te geven aan de plannen voor nieuwbouw in 2023/2024. Dit woonzorg/concept wordt de aankomende tijd verder vormgegeven in combinatie met de Gemeente Zuidplas, Woonpartners en de andere onderdelen van Fundis. De nieuwbouw gaat ervoor zorgen dat de Zevenster een moderne en toekomstbestendige locatie wordt om de zorg in de aankomende jaren te borgen, te continueren en hiermee wordt de totale zorgcapaciteit uitgebreid binnen Zevenhuizen. Concreet levert dit een uitbreiding van 40 appartementen voor kwetsbare ouderen naast de Zevenster in de vorm van een woontoren op.

Bij WelThuis is die visie op ouderenzorg goed gewaarborgd. Dankzij de fusie kan de Zevenster dat over enkele jaren ook weer in een gebouw doen dat helemaal gaat voldoen aan de eisen van deze tijd. Locatie de Zevenster behoudt daarbij zijn eigen karakter, zoals elke WelThuis locatie een eigen signatuur met een eigen unieke sfeer heeft.

Management en personeel

Miranda Schouten, bestuurder WelThuis is tevens bestuurder van de Zevenster. Sjanna van Leeuwen is de locatiemanager. Tegelijkertijd is de Raad van Commissarissen van Fundis aangesteld als raad van toezicht van de Stichting de Zevenster in combinatie met één zittend raad van toezicht lid van de Zevenster. De eenwording van de Zevenster met WelThuis biedt nieuwe en bredere ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers van de Zevenster.

Miranda Schouten: “De visie op zorg van beide organisaties en de gezamenlijke doelen sluiten goed op elkaar aan. Wij bieden professionele en persoonsgerichte zorg op kleinschalige locaties, zodat het huis ook echt als een thuis voelt voor onze bewoners. WelThuis vindt het belangrijk dat het woonzorgcentrum stevige wortels in de lokale gemeenschap houdt. Als organisatie houden we van korte lijnen tussen management en zorgverleners, goede lokale medezeggenschap van cliënten en goed werkgeverschap voor medewerkers. Met de medezeggenschap kijken we naar de meest passende wijze van integratie werkwijzen van Stichting de Zevenster en WelThuis.”

Over de Zevenster

De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum, maar groot in zorg. In alles wat we doen staat de mens centraal. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit van zorg, maar ook kwaliteit van leven. Aandacht en een luisterend oor is zó belangrijk. Als wij onze cliënten vragen ons te beschrijven, krijgen we continu de woorden intiem, warm bad en een huiselijke sfeer terug. De zorg in de Zevenster draait om aandacht, jezelf mogen zijn, een goede verzorging, goede communicatie met de familie/mantelzorger en met elkaar een band en vertrouwen opbouwen. Met klachten wordt serieus omgegaan en complimenten worden gekoesterd. Kortom, de Zevenster kunt u uw zorg of de zorg van één van uw dierbaren met het volste vertrouwen toevertrouwen.

De Zevenster heeft zeer loyale medewerkers, dit versterkt de band en het contact met de bewoners. Want voor de bewoner en hun familie/mantelzorger zijn ‘vaste’ gezichten in een team erg belangrijk zowel in de verzorging, als in de communicatie. Al onze medewerkers zijn zeer betrokken bij onze bewoners, hun werk en bij de Zevenster zelf.

Onze bewoners willen leren kennen en met een warm hart persoonlijke zorg bieden, dat vinden wij belangrijk. Ongemakkelijk makkelijk maken en met elkaar een glimlach op het gezicht van de bewoners krijgen is, tezamen met sfeer, contact en het versterken van de band met en het vertrouwen van de bewoner, hetgeen onze medewerkers dagelijks drijft.

Onze missie

Onze missie is om kwetsbare ouderen zowel in de thuissituatie als in de beschutte omgeving van ons verpleeghuis, professionele zorg en behandeling te geven, recht te doen aan hun welzijn en autonomie en mantelzorgers zoveel als mogelijk bij het zorgproces te betrekken en te begeleiden. Onze missie is ook om onze medewerkers en vrijwilligers een stimulerende (werk)omgeving te bieden, waar de individuele capaciteiten ten volle ingezet kunnen worden. Wij willen voor hen een betrouwbare en loyale partner zijn.

Onze visie

In onze visie moeten mensen in staat worden gesteld om samen met zijn/haar naasten, rekening houdend met de lichamelijke en/of geestelijke situatie, eigen keuzes te maken. Wij willen hierin een partner zijn met kennis van zaken, aandacht voor wie de bewoner (geweest) is en wie hij/zij wil zijn. Wij hechten grote waarde aan de achtergrond, eigen normen en waarden, zelfredzaamheid en privacy van onze zorgvragers. Het opbouwen van vertrouwen en een band met elkaar vormt voor ons de basis. Dit willen we bereiken door individuele begeleiding en oplossingsgericht meedenken.

Downloads

Jaarrekening 2021
Accountantsverklaring 2021
Directieverslag 2021
Jaar- en Kwaliteitsplan 2022
Kwaliteitsverslag 2021