Kwaliteit - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Kwaliteit bij de Zevenster

Kwaliteit is voor ons, maar zeker ook voor u heel erg belangrijk. Tenslotte wilt u dat uw zorg of de zorg voor één van uw dierbaren in goede handen is en u wilt erop kunnen vertrouwen dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Ook de kwaliteit van leven is hier een onderdeel van. Voor ons personeel staat tijd nemen én krijgen voor onze zorgvragers voorop in hun dagelijks werk, want juist die knuffel of dat luisterend oor bieden is zo belangrijk. Bij de Zevenster werken we dagelijks aan onze kwaliteit. Dat doen we met onze cliëntenraad, onze kwaliteitsmedewerker, door interne en externe onderzoeken (audits) en door een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen

Kwaliteit staat bij de Zevenster hoog in het vaandel. Op een aantal manieren proberen we de kwaliteit van onze zorg te bewaken en verder te ontwikkelen. In richtlijnen en protocollen hebben wij vastgelegd hoe te handelen in bepaalde situaties. Deze protocollen zijn opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Door het gebruik van dit kwaliteitssysteem zijn wij ISO 9100 gecertificeerd.

Om de kwaliteit op peil te houden, te toetsen en waar nodig bij te sturen, vinden er verschillende interne toetsingsmomenten plaats op bijvoorbeeld medicatie en rapportages, maar ook op hygiëne en dergelijke.

Daarnaast vinden er bij de Zevenster verschillende kwaliteitsmetingen plaats zoals:

  • Cliënttevredenheid, die gemeten wordt door ZorgkaartNederland
  • Jaarlijks bezoek in het kader van onze certificering, waarin het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst
  • Interne audits

Alle verpleeghuiszorgorganisaties moeten, volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, een kwaliteitsplan hebben. Het kwaliteitsplan moet onder meer een beschrijving bevatten van doelgroepen, zorgzwaarte, typen zorg die verleend worden en de omvang en kwalificatieniveaus van zorgverleners (personeelssamenstelling). Het Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 van de Zevenster kunt u hier downloaden. Het kwaliteitsverslag 2020 is via deze link beschikbaar.

ZorgkaartNederland

De Zevenster vindt het van belang om goed op de hoogte te zijn van de tevredenheid over onze zorgverlening. Wij kunnen deze tevredenheid onder meer volgen via ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Op de website kun u de waarderingen over de Zevenster bekijken en u kunt er ook uw ervaringen met de Zevenster delen.

Governancecode Zorg 2017

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Zevenster hanteert de normen voor een goed bestuur die volgen uit de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Met de Governancecode Zorg volgt de Zevenster de zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij ieder principe wordt de concrete toepassing beschreven in de code en door de Zevenster toegepast. De zeven principes van de Governancecode bestaan uit: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

Klachten

Voor ons is het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u krijgt. Maar hoe goed we ons best ook doen om kwalitatief goede zorg te leveren, het kan altijd voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent. Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Ze helpen ons om onze kwaliteit waar nodig te kunnen verbeteren. Iedereen aan wie de Zevenster zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon.

Als u niet tevreden bent, adviseren wij u om uw klacht in de eerste plaats met de medewerker(s) om wie het gaat of met zijn/haar leidinggevende te bespreken. Onze medewerkers en teamleiders staan altijd open voor uw klachten. Of het nu gaat om fouten in de medische behandeling, de bejegening of een maaltijd die niet naar wens is. Alles is bespreekbaar, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Onze medewerkers hebben de opdracht om elke klacht te registreren, zodat de organisatie een beeld krijgt welke klachten er in goed overleg opgelost worden.

Er zijn situaties waarin u als cliënt uw klacht door een onafhankelijke partij wil laten beoordelen of u komt er niet goed uit met de klachtenfunctionaris of leidinggevende. Dan kunt u met uw klacht bij de Regionale Klachtencommissie Zorg Midden Holland terecht. Via een procedure van hoor en wederhoor beoordeelt de klachtencommissie uw klacht. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de klachtencommissie vindt u op www.klachtoverzorg.nl of download hier de folder ‘Klagen mag’.

Als uw klacht bij de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie niet naar tevredenheid is afgehandeld of u bent het niet eens met de uitspraak dan kunt u uw klacht voorleggen aan de door het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport erkende Geschilleninstantie Zorg Midden Holland. Deze instantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland vindt u op www.geschillenoverzorg.nl.

U kunt uw klacht overigens ook met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon bespreken. In de folder ‘Niet tevreden? Zeg het ons!‘ vindt u meer informatie over onze klachtenregeling.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van de ZevensterHet welzijn en de belangen van onze zorgvragers staan bij de Zevenster voorop. De medezeggenschap van onze zorgvragers is daarom van grote waarde voor ons. Wij zijn dan ook trots op onze cliëntenraad. Dankzij hun bijdrage hebben zorgvragers en hun familie/mantelzorger de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. De cliëntenraad vertegenwoordigt iedereen, die zorg of een dienst ontvangt van de Zevenster. De leden van de cliëntenraad hebben tot taak om het algemene belang van de zorgvragers te behartigen. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van de dagelijkse verzorging van alle cliënten van de Zevenster.

De cliëntenraad heeft elke maand overleg met de directie over vragen, klachten en suggesties, die wij van onze zorgvragers ontvangen. Zijn er problemen die alle bewoners of een grote groep aangaan, dan zoeken zij met de directie naar oplossingen. Daarnaast praten zij met de directie over veranderingen/beleidsvoornemens die van belang zijn voor de zorgvragers. De cliëntenraad heeft hierbij recht op informatie en ook recht op (verzwaard) advies over de directieplannen. Meer informatie over onze cliëntenraad vindt u in de speciale folder.

Heeft u een persoonlijke ervaring die u met de cliëntenraad wilt delen? Dit zijn de contactgegevens:

  • Per post: Cliëntenraad, Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen
  • Per telefoon: (0180) 63 21 85
  • Per e-mail: clientenraad@de7ster.nl

Vertrouwenspersonen

De Zevenster kent 2 vertrouwenspersonen. Eén algemene vertrouwenspersoon, de heer Bram Troost. U kunt voor al uw vragen en/of klachten bij hem terecht. Bram Troost kent de Zevenster goed, maar is niet in dienst van de Zevenster en dus onafhankelijk. De heer Troost zorgt voor de eerste opvang van uw vraag of klacht en kan mogelijk bemiddelen. Hij kan u helpen de klacht op een informele wijze op te lossen. U kunt een gesprek met onze vertrouwenspersoon aanvragen door een e-mail te sturen naar info@de7ster.nl of door uw aanvraag in een dichte envelop bij het directiesecretariaat af te geven.

Daarnaast kent de Zevenster een vertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Dit is mevrouw Jolanda van der Linden. U kunt met haar contact opnemen indien u een vraag, wens, adviesvraag of een probleem heeft die te maken heeft met onvrijwillige zorg. U kunt mevrouw Van der Linden bereiken per telefoon op 06 36081358 of per mail j.vanderlinden@zorgstem.nl. Ook kunt u haar aanspreken als ze op in de Zevenster is.

Onze keurmerken

Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster is ISO 9001 2015 gecertificeerdHet ISO 9001 keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem dat de Zevenster gebruikt, hierdoor kunnen wij onze kwaliteit goed managen. Het systeem voldoet aan eisen die onder meer door patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het geeft aan dat wij ons werk zodanig hebben georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

actizActiZ is de branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd. ActiZ heeft een stevige en oorspronkelijke visie op de ontwikkeling van de zorg. Het bieden van maatwerk aan individuele cliënten staat daarin centraal. Deze visie wordt voor leden ondersteund met praktische activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. Ook het afsluiten van een cao behoort tot de taken van ActiZ.

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in Zorg voor vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de Wet zorg en dwang. Met een driesterrensysteem maken instellingen duidelijk waar ze staan. De Zevenster is sinds 2019 in het bezit van de 1ste ster van het waarborgzegel.

Aangesloten bij

De Zevenster is een SSB erkend leerbedrijf

De Zevenster is gecertificeerd als erkend leerbedrijf in de zorg. Dat betekent dat leerlingen bij ons de nodige vaardigheden en kennis kunnen leren en daarbij erkende en passende begeleiding krijgen. Als erkend leerbedrijf voldoet de Zevenster aan de voorwaarden gesteld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en wordt hier regelmatig op gecontroleerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.