Kwaliteit - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Kwaliteit bij de Zevenster

Kwaliteit is voor ons, maar zeker ook voor u heel erg belangrijk. Tenslotte wilt u dat uw zorg of de zorg voor één van uw dierbaren in goede handen is en u wilt erop kunnen vertrouwen dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Ook de kwaliteit van leven is hier een onderdeel van. Voor ons personeel staat tijd nemen én krijgen voor onze zorgvragers voorop in hun dagelijks werk, want juist die knuffel of dat luisterend oor bieden is zo belangrijk. Bij de Zevenster werken we dagelijks aan onze kwaliteit. Dat doen we met onze cliëntenraad, onze kwaliteitsmedewerker, door interne en externe onderzoeken (audits) en door een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen

Kwaliteit staat bij de Zevenster hoog in het vaandel. Op een aantal manieren proberen we de kwaliteit van onze zorg te bewaken en verder te ontwikkelen. In richtlijnen en protocollen hebben wij vastgelegd hoe te handelen in bepaalde situaties. Deze protocollen zijn opgenomen in ons kwaliteitssysteem.

Om de kwaliteit op peil te houden, te toetsen en waar nodig bij te sturen, vinden er verschillende interne toetsingsmomenten plaats op bijvoorbeeld medicatie en rapportages, maar ook op hygiëne en dergelijke.

Daarnaast vinden er bij de Zevenster verschillende kwaliteitsmetingen plaats zoals:

  • Cliënttevredenheid, die gemeten wordt door ZorgkaartNederland
  • Interne audits

Alle verpleeghuiszorgorganisaties moeten, volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, een kwaliteitsplan hebben. Het kwaliteitsplan moet onder meer een beschrijving bevatten van doelgroepen, zorgzwaarte, typen zorg die verleend worden en de omvang en kwalificatieniveaus van zorgverleners (personeelssamenstelling). Het Jaar- en Kwaliteitsplan 2022 van de Zevenster kunt u hier downloaden. Het kwaliteitsverslag 2021 is via deze link beschikbaar.

ZorgkaartNederland

De Zevenster vindt het van belang om goed op de hoogte te zijn van de tevredenheid over onze zorgverlening. Wij kunnen deze tevredenheid onder meer volgen via ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Op de website kun u de waarderingen over de Zevenster bekijken en u kunt er ook uw ervaringen met de Zevenster delen.

Governancecode Zorg 2017

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Zevenster hanteert de normen voor een goed bestuur die volgen uit de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017. Met de Governancecode Zorg volgt de Zevenster de zeven principes die breed gedragen worden in de hele sector. Bij ieder principe wordt de concrete toepassing beschreven in de code en door de Zevenster toegepast. De zeven principes van de Governancecode bestaan uit: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

Cliëntenraad

Cliëntenraad van de ZevensterDe Cliëntenraad (CR) komt op voor het welzijn en de belangen van de bewoners van de Zevenster. We mogen als CR meedenken en meepraten met de directie over allerlei onderwerpen zoals kwaliteit van zorg, de nieuwbouw, veiligheid, de sfeer, voeding, de fusie die nu gaande is. En nog veel meer onderwerpen. Daarmee speelt de CR dus een belangrijke rol: we zijn de oren en ogen van de bewoners en praten daarover met de directie.

De CR heeft formeel adviesrecht; dit houdt in dat de directie eerst advies moet vragen aan de CR over belangrijke besluiten. Of zelfs instemmingsrecht, het recht om mee te beslissen op bepaalde onderwerpen. We zijn namelijk een raad in de zin van de wet op de Medezeggenschap. Maar dat is de formele kant. Veel belangrijker is hoe we met elkaar het gesprek voeren, of we open en eerlijk kunnen zijn. En dat is gelukkig wel zo!

Bijna elke maand hebben we overleg met locatiemanager Sjanna van Leeuwen. En om de maand is daar ook de directeur van WelThuis, Miranda Schouten, bij. Op die manier blijven de lijnen kort. Daarnaast praat de CR ook geregeld met de Ondernemingsraad, met de teamleiders van de zorg en met vele andere medewerkers, bewoners en verwanten van de Zevenster, zodat we goed op de hoogte blijven van wat er speelt.

De CR behartigt dus het algemeen belang van alle bewoners. Als u als individuele bewoner of verwant een signaal wil afgeven over iets persoonlijks, dan kunt u de clientvertrouwenspersoon benaderen. U vindt de gegevens elders op de site.

Het Cliëntenraadswerk is dus veel praten. Maar de sfeer in onze CR is bijzonder prettig en informeel. We bestaan nu uit vier leden; Hendrik Mellegers is voorzitter. Daarnaast zijn lid: Joke Geuze, Erwin Goldman en Hanneke van de Meide. De raad wordt bijgestaan door een externe ondersteuner, Ruth Windhorst. Hebt u interesse? Wilt u een keer komen kijken? Dat kan! Neem dan contact met ons op. Of spreek een van de leden aan; u kent hen vast van gezicht.

Onze keurmerken

actizActiZ is de branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd. ActiZ heeft een stevige en oorspronkelijke visie op de ontwikkeling van de zorg. Het bieden van maatwerk aan individuele cliënten staat daarin centraal. Deze visie wordt voor leden ondersteund met praktische activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. Ook het afsluiten van een cao behoort tot de taken van ActiZ.

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in Zorg voor vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de Wet zorg en dwang. Met een driesterrensysteem maken instellingen duidelijk waar ze staan. De Zevenster is sinds 2019 in het bezit van de 1ste ster van het waarborgzegel.

Aangesloten bij

De Zevenster is een SSB erkend leerbedrijf

De Zevenster is gecertificeerd als erkend leerbedrijf in de zorg. Dat betekent dat leerlingen bij ons de nodige vaardigheden en kennis kunnen leren en daarbij erkende en passende begeleiding krijgen. Als erkend leerbedrijf voldoet de Zevenster aan de voorwaarden gesteld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en wordt hier regelmatig op gecontroleerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.